Yurt İçi Makaleler

1. “Heidegger Felsefesinde Varlık’ın Anlamı Üzerine” Felsefe Dünyası, Sayı 14, 1994, ss, 36-41.

2. “Heidegger Felsefesinde Hakikatin Özü Üzerine” Felsefe Dünyası, Sayı 13, 1994, ss. 24-34.

3. “İnsan, Bilim ve Teknoloji” Dergah. Ekim, 1994.

4. “Hoşgörü Kavramının Çözümlenmesi Üzerine Bir Deneme” Felsefe Kurumu Bülteni, sayı 5, 1995.

5. “Modern Bilimin Öncülerinden: Francis Bacon” Felsefe Dünyası. Sayı: 18. Kış 1995, ss. 50-55.

6. “Zaman ve Varlık” İnsancıl. Sayı 67, Mayıs 1996, ss. 26-31.

7. “İnanç ve Akıl İkilemi” Felsefe Tartışmaları. Sayı 19, 1996, ss. 110-119.

8. “Ortaçağ Felsefesinde Zaman Kavramı” Felsefe Dünyası Sayı 20. Bahar 96, ss. 73-79.

9. “Varoluşçuluk Nedir?” İnsancıl Sayı 69, Temmuz 1996, ss. 9-14.

10. “Martin Heidegger: Teknoloji Sorunu” Felsefe Tartışmaları. Sayı 20, 1996, ss. 90-98.

11. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim ve İnsan Anlayışlarının Felsefi Temelleri” Türkiye II. Eğitim Felsefesi Kongresi Dergisi. Van. 23-25 Ekim, 1996, ss. 61-73.

12. “Kötülüğün Kaynağı Nedir?” Felsefe Dünyası, sayı 25, Ocak 1997, ss. 14-22.

13. “Ortaçağda Bilgi Kuramı” Felsefe Tartışmaları . Sayı 22, 1997, ss. 80-91.

14. “Modern Türkiye’de Mantık Çalışmaları”, Felsefe Dünyası, sayı 30, 1999-2, ss. 45-49.

15. “Mantığın Kaynağı Problemi”, Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi, Necati Öner Özel Sayısı, çilt XL, 1999, ss. 83-94.

16. “Two Traditions of Modern Epistemology”, U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, Cilt 1, 1999, ss. 1-13.

17. “Heidegger’de İnsan Problemi”, Felsefe Dünyası, 2000, sayı 31, ss. 25-31.

18. “Kant’s Theory of Knowledge and Hegel’s Critcism”. U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2, Sayı 2, 200-2001, s.

19. “Bilim ve Felsefe İlişkisi”, Kaygı, Bahar 2002. s. 5-7.

20. “Düşünmek yaşamaktır”, Kaygı, Bahar 2002. s. 67-69.

21. “İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi” Kaygı, Bahar 2003 ss. 27-35.

22. “Heidegger’s Understanding of Being”, Kaygı, Bahar 2004 ss. 55-59.

23. “Bilgi Kuramına Giriş”, Bilimname, Sayı 2, 2003/2 ss.3-12.

24. “Otantik Varlık Olarak Varlığın Egemenliği” 1. Uluslar arası Felsefe Kongresi Egemenlik Sorunu, 11-13 Nisan 2003, ss. 197-203.

24. “Felsefe Öğretimi Üzerine Bazı Öneriler” Özne, Sayı 1, 2004, ss.4-7.

25. “Bilim ve Teknoloji: Husserl, Heidegger ve Gadamer” Anlama ve Yorum Doğan Özlem Armağan Kitabı, Hazırlayanlar: A. Kadir Çüçen. Hatice Nur Erkızan ve Güçlü Ateşoğlu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2004. ss. 197-210.

26. “Avrupa’da Aydınlanma”, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara 2005. ss. 115-122.

27. “Çok Değerli Mantık” Felsefe Ansiklopedisi, editör: Ahmet Cevizci, 3. Cilt, Babil Yayıncılık, Ankara 2005. ss. 704-710.

28. “Çözümleyici Çizelge”, Felsefe Ansiklopedisi, editör: Ahmet Cevizci, 3. Cilt, Babil Yayıncılık, Ankara 2005. ss. 719-725.

29. “Felsefi Açıdan İnsan Haklarının Evrenselliği Sorunsalı” HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, haz. Hayrettin Ökçesiz, Sayı 13, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2005. ss. 46-56. ve Kaygı: Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa, 2005. ss. 80-91.

30. “Kültür, Uygarlık, Evrensellik ve Çok-Kültürlülük”, Kaygı: Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, Uludağ Üniversitesi Matbaası, Bursa, 2005. ss. 111-115.

31. “Kötülük Problemi”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Doğu Batı Yayınları, Ankara sayı: 33 Yıl: 2005. ss113-133.

32. “Batı Aydınlanmasının Düşünsel Kökenleri ve Eleştirisi”, İlke, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006. s. 25-34.

33. “İnsan Hakları Eğitiminde Felsefe Eğitiminin Gerekliliği”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi HFSA, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, Sayı 16 2007. ss. 13-17.

34. “Hegel’s Interpretation of Kant’s Epistemology”, Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2013 Bahar 20. Sayı ss. 65-78.

35. “The Culture of Living Together, Democracy and Human Rights”, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 25, Güz, 2015. Ss. 1-8.

36. “The Realtion of the Self and External Reality”, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 26, Bahar, 2016, Ss. 37-43.